โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนวัดบางบ่อ เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ซึงจัดโดย สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวันศุ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระ...

โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

โรงเรียนวัดบางบ่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563...

นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTV...

โรงเรียนวัดบางบ่อ รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTV จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563...