ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดบางบ่อ

* โรงเรียนวัดบางบ่อ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางบ่อ 1 (ประชานุกูลวัดบางบ่อ) ตั้งอยู่หมู่ที่3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของวัดมอบให้จัดสร้างโรงเรียนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง ทำนา ทำสวน ประเพณีสำคัญของชาวอำเภอบางบ่อ คือ งานมนัสการหลวงพ่อปาน มีสินค้าที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือ ปลาสลิดแห้ง

* โรงเรียนวัดบางบ่อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2470 จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการอำเภอบางบ่อมี นายชำนาญ ธีรกุล ศึกษาธิการอำเภอบางบ่อเป็นผู้ดำเนินการ และจัดสอนในเบื้องต้นใช้ห้องแถวตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบางบ่อปัจจุบันนี้เป็นสถานที่เรียนรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้น ห้องแถวไม่พอบรรจุนักเรียน จึงย้ายสถานที่เรียนมาอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางบ่อเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2472 มีครูทั้งหมด 3 คน ต่อมา พระครูพินิจสมณคุณ (หลวงพ่อไผ่) เจ้าคณะแขวงบางบ่อพร้อมด้วยคณะกรรมการอำเภอได้จัดหาเงินการกุศล เงินสะสมศึกษาพลี และเงินของทางราชการ รวมทั้งสิ้น 10,490 บาท สร้างเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยและทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2478 เปิดสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียน 350 คน ครู 7 คน และในปีการศึกษา 2481 ทางราชการได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลเตรียมถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

* ในปีการศึกษา 2512 ทางราชการได้เปิดสอนชั้นประถมปลาย เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยขยายขึ้นปีละชั้น และปีการศึกษา 2521 ได้ลดชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 คงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

* ในปีการศึกษา 2515 กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกให้โรงเรียนเข้าโครงการเลื่อนชั้นนักเรียนบางชั้นโดยไม่มีการสอบ ปลายปี และได้เข้าโครงการ โรงเรียนปรับปรุงชานนครหลวง ในปีการศึกษา 2516 กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกให้โรงเรียนเข้าโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ และจัดโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย

* ในปีการศึกษา 2517 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดให้มีการประกวดโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นทางอำเภอได้คัดเลือกโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าประกวดผลปรากฏว่าโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ของจังหวัดได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมทั้งประกาศนียบัตรเกียรติคุณและเงิน 1,000 บาท

* ในปีการศึกษา 2524 ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประกวดโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น และนักเรียนดีเด่นขึ้นเป็นครั้งแรก ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับ สปอ. บางบ่อ และ สปจ. สมุทรปราการ ทาง สปช. ได้มอบเกียรติบัตรและเงินจำนวน 2,000 บาท

* ในปีการศึกษา 2524 นี้ เขตการศึกษา 1 ได้คัดเลือกให้โรงเรียนวัดบางบ่อ ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตการศึกษา 1 ระดับประถมศึกษา นับว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของโรงเรียน

* ปัจจุบันมี ดร.สุชาติ ศรีหานารถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ซึ่งมีปรัชญาการศึกษา เรียนดี มีวินัย กายใจสมบูรณ์ ได้จัดการศึกษา สนอง ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้และได้เนื้อหา สาระพื้นฐานที่จำเป็นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย โดยใช้เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยยึดคำขวัญของโรงเรียนวัดบางบ่อว่า “ เรียนดี มีวินัย กายใจสมบูรณ์”


อัตลักษณ์ (Identities)

ยิ้มง่าย ไหว้สวย


เอกลักษณ์ (Identity)

รักอาชีพท้องถิ่น


วิสัยทัศน์  โรงเรียนวัดบางบ่อ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ใฝ่การเรียนรู้ รู้ทันเทคโนโลยี มุ่งสู่สากล


พันธกิจ โรงเรียนวัดบางบ่อ

1. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมใฝ่การเรียนรู้

2. พัฒนาส่งเสริมความเป็นไทย

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพ

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี


เป้าหมาย โรงเรียนวัดบางบ่อ

1. นักเรียนเป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุข ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยต่างๆที่ทำให้เรียนรู้ คุณภาพ ตาม ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของนักเรียน

3. นักเรียนสามารถหาความรู้จากในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. นักเรียนรักโรงเรียน รักท้องถิ่น มีความคิดที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่น

5. นักเรียนมีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย


คำขวัญประจำโรงเรียนวัดบางบ่อ

เรียนดี มีวินัย กายใจ สมบูรณ์


สีประจำโรงเรียนวัดบางบ่อ

สีเขียว-เหลือง