ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนวัดบางบ่อ

 1. นายลำใย  บุญชู  17 มิถุนายน 2470 – พ.ศ. 2480
 2. นายประเสริฐ  มงคล  พ.ศ. 2480 – 1 กรกฎาคม 2482
 3. นายทองหล่อ ศรีภิญโญ   1 กรกฎาคม 2482 – พ.ศ. 2488
 4. นายอานนท์  เทียนสว่าง  พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2488
 5. นายเตี้ย  ฮงมา  พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2488
 6. นายเทพ  พรหมทรัพย์  พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2490
 7. นายสำเนียง  โพธิ์แก้ว  19  กรกฎาคม 2490 –  พ.ศ. 2499
 8. นายเอื้อ  ภูมิธำรง  พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2500
 9. นายสัมพันธ์  เทียนจารุทรรศน์  พ.ศ. 2500 – 10 กันยายน 2511
 10. นายพิมพ์  สันติสุข  10 กันยายน 2511 – 1 พฤษภาคม 2512
 11. นายเล็ก  อยู่วัฒนา  1 พฤษภาคม 2512 – 1 ตุลาคม 2512
 12. นายเสวียน  มะลิ  1 ตุลาคม 2512 – 1 ตุลาคม 2530
 13. นายบุญส่ง  ละสอน  1 ตุลาคม 2530 – 1 ตุลาคม2549
 14. นายเกษม  ดวงนาค
 15 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน