ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดบางบ่อ
  1. นายลำใย  บุญชู 17 มิถุนายน 2470 – พ.ศ. 2480
  2. นายประเสริฐ  มงคล พ.ศ. 2480 – 1 กรกฎาคม 2482
  3. นายทองหล่อ ศรีภิญโญ  1 กรกฎาคม 2482 – พ.ศ. 2488
  4. นายอานนท์  เทียนสว่าง พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2488
  5. นายเตี้ย  ฮงมา พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2488
  6. นายเทพ  พรหมทรัพย์ พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2490
  7. นายสำเนียง  โพธิ์แก้ว 19  กรกฎาคม 2490 –  พ.ศ. 2499
  8. นายเอื้อ  ภูมิธำรง พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2500
  9. นายสัมพันธ์  เทียนจารุทรรศน์ พ.ศ. 2500 – 10 กันยายน 2511
  10. นายพิมพ์  สันติสุข 10 กันยายน 2511 – 1 พฤษภาคม 2512
  11. นายเล็ก  อยู่วัฒนา 1 พฤษภาคม 2512 – 1 ตุลาคม 2512
  12. นายเสวียน  มะลิ 1 ตุลาคม 2512 – 1 ตุลาคม 2530
  13. นายบุญส่ง  ละสอน 1 ตุลาคม 2530 – 1 ตุลาคม2549
 14. นายเกษม  ดวงนาค 15 ตุลาคม 2549 – 1 ตุลาคม 2563
  15. นายสุชาติ ศรีหานารถ 1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน