ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายสุชาติ ศรีหานารถ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางบ่อ ยินดีต้อนรับ นายวิธพล กระบวน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ด้วยความยินดียิ่ง...