การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดบางบ่อ

Comments are closed.