นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTV...

โรงเรียนวัดบางบ่อ รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล DLTV จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563...

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา...

โรงเรียนวัดบางบ่อยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 21 มกราคม  2563...

วันครู 16 มกราคม 2563

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64  วันที่16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2...