ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง...

วันที่9กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยผอ.เกษม ดวงนาค พร้อมคณะครูบุคลากร ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ...

ประกาศโรงเรียนวัดบางบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล...

ประกาศโรงเรียนวัดบางบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน  ๒๑๒ ล./๕๗–ข ( ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบประกาศโรงเรียนวัดบางบ่อเรื่องประกวดราคาจ้าง...

วันครู ปี 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดบางบ่อ โดยผู้อำนวยการเกษม ดวงนาค นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางบ่อ ร่วมงานวันครูครั้งที่ 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี วิทยาเขตบางปลา สมุทรปราการ...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับการประเมินติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...

โรงเรียนวัดบางบ่อรับการประเมินติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยท่านศน.วิฑูรย์ ชั่งโต ศน.ธวัชชัย ภูนุช โดยมีผู้อำนวยการเกษม ดวงนาค รองผู้อำนวยการสุลาวัลย์ ลี้อิศรามาศ และคณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อให้การต้อนรับ ทางโรง...

PLC (Professional Leaning Community)

คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้ารับการอบรมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC (Professional Leaning Community) โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...