วันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา

โรงเรียนวัดบางบ่อนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ วันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา

ณ บ้านทวิบุญ  12 กรกฎาคม 2562

Comments are closed.