• เข้าค่ายลูกเสือ...

    โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562...

  • ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...

    โรงเรียนวัดบางบ่อยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 21 มกราคม  2563...

  • วันครู 16 มกราคม 2563...

    คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64  วันที่16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรป...